Kancelaria Radcy Prawnego

Adama Malinowskiego

Umowa o pracę

Autor: Adam Malinowski

Wydawnictwo: C.H. Beck

 

Książka, którą macie Państwo przed sobą stanowi kompendium wiedzy o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników ze szczególnym naciskiem położonym na praktyczne aspekty prezentowanej problematyki i dokumentację. Komentarze i wyjaśnienia mają przede wszystkim za zadanie przybliżyć Państwu wymogi formalne związane z czynnościami z zakresu prawa pracy, tak by w możliwe pełnym zakresie zmniejszyć ryzyko związane z konieczną przecież niekiedy restrukturyzacją zatrudnienia. Poza komentarzem do najważniejszych przepisów kodeksu pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych, w książce znajdziecie Państwo opatrzone przykładami praktyczne wyjaśnienia i wzory niezbędnych dokumentów. Szczegółowo omówiono również procedurę sądową z omówieniem jej kolejnych etapów i możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia sporu.

 

Książka jest adresowana do pracodawców i pracowników, do prawników zajmujących się na co dzień prawem pracy ale także do wszystkich osób zainteresowanych prawnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy. Jak mawiali Rzymianie „lex imperat non docet”, co oznacza w praktyce, że pełne zrozumienie przepisów prawa wymaga ich rozważnej wykładni. Temu zaś głównie ma służyć niniejsza publikacja.

Prawo spadkowe

Autor: Adam Malinowski

Wydawnictwo: Grupa INFOR

 

Biblioteka prawa to seria komentarzy najistotniejszych dla obrotu gospodarczego i administracji aktów prawnych. Osoby komentatorów - znanych prawników i praktyków, ekspertów w swoich dziedzinach - gwarantują nie tylko aktualności i wysoki poziom merytoryczny opracowania, ale przede wszystkim zapewniają praktyczne ujęcie prezentowanej tematyki. Komentarz do prawa spadkowego zawiera praktyczną wykładnię przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego, testamentów, zachowku, darowizn doliczanych na majątek spadkowy, odpowiedzialności za długi spadkowe, umów dotyczących spadku i przepisów szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych.

Prawo zamówień publicznych

Autor: Adam Malinowski
Wydawnictwo: INFOR Grupa

 

Książka zawiera praktyczną wykładnię przepisów o zamówieniach publicznych, orzecznictwo i liczne przykłady z działalności przedsiębiorców i kontaktów wykonawców z urzędami. Dzięki lekturze przedsiębiorcy nie tylko poznają swe prawa i obowiązki, ale również dowiedzą się jak złożyć ofertę, wpłacić wadium, prowadzić dokumentację, zgłosić zastrzeżenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy odwołać się od niekorzystnego wyniku przetargu. Książka zawiera ponadto wybór aktów szczegółowych z zakresu zamówień publicznych.

Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze

Autor: Malinowski Adam
Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck

 

Książka przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (radcowską, adwokacką, komorniczą i notarialną). W publikacji znajdziecie Państwo: 

 • Szczegółowe omówienie pytań na aplikację ogólną, radcowską i adwokacką z 3 ostatnich lat.
 • Analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa– dodatkowo w formie opisowej.
 • Materiał usystematyzowany w tabelach i wykresach, dzięki czemu łatwiej jest opanować wiedzę.
 • Omówienie najważniejszego i najnowszego orzecznictwa sądowego.
 • Przykładowy test egzaminacyjny wraz z odpowiedziami.

Poradnik dla przyszłych aplikantów

Autor: Adam Malinowski

Wydawnictwo: Infornext.pl

 

Poradnik ma na celu wskazanie zdającym tego, na co powinni zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowań do egzaminu na aplikacje. Autor wskazuje najistotniejsze niejasności w przepisach, których analiza często jest problemem dla przygotowujących się do egzaminów oraz uwypukla te, które prawie zawsze są przedmiotem pytań egzaminacyjnych. Publikacja ta zawiera porady obejmujące przepisy prawa cywilnego.

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Autor: Malinowski Adam
Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
 

Drugie wydanie książki jest kompendium systematyzującym wiedzę prawniczą niezbędną do pozytywnego zdania egzaminu na aplikację ogólną ze stanem prawnym na 1.1.2010 r. Omówiono w niej szczegółowo najważniejsze problemy pojawiające się podczas egzaminów w ciągu lat poprzednich. Doświadczenie uczy bowiem, że pytania testowe wykazują znaczną skłonność do oscylowania wokół pewnych powtarzających się problemów. Książka jest przy tym oparta na odpowiednim wyborze zagadnień. Nie byłoby bowiem możliwe i zasadne omówienie wszystkich pytań, zwłaszcza w obliczu faktu, że spora część materii po prostu się pokrywa. Pytania są zatem starannie wyselekcjonowane, tak by równomiernie omawiały każdą dziedzinę prawa i dały Państwu do rąk możliwie pełne narzędzie do dobrego przygotowania do tegorocznego egzaminu wstępnego. Wydanie drugie jest wzbogacone o liczne pytania z egzaminu z 10.8.2009 r.

Spółka cywilna. Instrukcja obsługi

Autor: Malinowski Adam
Wydawca: ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

 

Książka stanowi wyjątkową na rynku praktyczną instrukcję obsługi spółki cywilnej, która w unikatowy sposób łączy teorię z praktyką. Oprócz wyczerpującego omówienia funkcjonowania spółki w ramach uregulowań kodeksowych publikacja zawiera bowiem rozdziały poświęcone działaniu spółki w realiach rynkowych. Traktuje o obrocie wekslowym, prawie pracy, postępowaniach sądowych, praktyce kontraktowej, sprawach wewnętrznych i zewnętrznych spółki, doradzając i wskazując możliwe drogi postępowania w rozmaitych, nie tylko prawnych, sytuacjach. Książkę uzupełniają odpowiednio dobrane wzory formularzy i praktyczne przykłady. Jest to bardzo precyzyjny komentarz tej formy prawnej, od powstania spółki do jej rozwiązania lub likwidacji bądź też transformacji, zawiera liczne praktyczne przykłady z dokładną analizą skutków prawnych i podatkowych określonych działań, to swoisty instruktaż jak spółkę zarejestrować i jak nią zarządzać, zawiera bogate orzecznictwo oraz interpretacje MF oraz wzory.

Urlopy pracownicze. Komentarz

Autor: Malinowski Adam
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck

 

Prezentowana publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym:

 • zasady obliczania urlopów,
 • wypłaty ekwiwalentu urlopowego,
 • udzielanie urlopów macierzyńskich, ojcowskich,
 • prowadzenie dokumentacji urlopowej.

Autor rozważania teoretyczne ilustruje wieloma przykładami praktycznymi. W komentarzu uwzględniono stan prawny na maj 2010 r., a szczególnie dużo rozważań poświęcono ostatnim nowelizacjom urlopów związanych z rodzicielstwem.

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Testy.

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Testy

Autor: Malinowski Adam
Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck

 

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości:

 • stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 – 4 także dla praktyków
 • składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej,
 • zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.

Poradnik dla radców prawnych rozpoczynających działalność

Autor: Adam Malinowski

Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

Wśród profesji prawniczych zawód radcy prawnego jest najbardziej uniwersalny. Oferuje całą paletę form wykonywania zawodu i – ujmując rzecz nieco kolokwialnie – można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Poradnik ma za zadanie wskazać nowym Koleżankom i Kolegom – radcom prawnym izby warszawskiej, w jakiej formie warto rozpocząć działalność, jak otworzyć biuro, jakich formalności trzeba dopełnić i w jaki sposób zorganizować pracę na wstępnym etapie własnej działalności prawniczej. Podstawową zaletą bycia radcą prawnym jest bowiem samodzielność i swoboda w wyborze drogi zawodowej – od etatu do własnej kancelarii, spółki lub umowy cywilnoprawnej.

Postępowanie przed sądem pracy

Autor: Adam Malinowski

Wydawnictwo: Infor

 

Sądy pracy rządzą się swoimi prawami i specyficzną procedurą. Publikacja omawia szczegółowo proces przed sądem pracy, prowadząc Czytelnika przez jego wszystkie etapy - począwszy od wytoczenia powództwa, przez wstępne badanie sprawy, rozprawę, postępowanie dowodowe, wyrokowanie i postępowanie odwoławcze. Prezentowana problematyka jest ujęta pod kątem praktycznym, zobrazowana licznymi przykładami i doświadczeniem sądowym autora.